Voorwaarden

Webshop Informatie

Betalingsmogelijkheden

iDeal, Betalingen worden afgehandeld door onze betalingsprovider Mollie

Verzending en bezorging

Elke bestelling die op een werkdag vóór 15.00 uur wordt geplaatst, wordt dezelfde dag verwerkt. Als alle producten van je bestelling op voorraad zijn, worden deze dezelfde dag nog verzonden. Zodra je bestelling is ingepakt, ontvang je een verzendbevestiging per e-mail. In deze e-mail vind je de track en trace van je pakket(ten).

Wij bezorgen met PostNL, DHL of DPD. Standaard verzendkosten Nederland € 8,75 | België, Duitsland, Luxemburg € 13,75,-

Meestal wordt het pakket op de volgende bezorgdag (maandag t/m zaterdag) bezorgd, maar altijd binnen 2 bezorgdagen. De laatste informatie over je pakket vind je met de track & trace code die je hebt ontvangen.

Retourneren

U heeft het recht uw bestelling tot 30 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. Je hebt na herroeping nog eens 14 dagen de tijd om je product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Alleen de kosten van retour van u thuis naar de winkel zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa € 7,25 per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om van dit recht gebruik te maken, kunt u contact met ons opnemen via info@ezytrack.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde bedrag binnen 14 dagen na aanmelding van je retour terugstorten mits het product reeds in goede orde ontvangen is.

Garantie

Op alle hardware zit 2 jaar garantie. Mocht een product binnen 2 jaar na aankoop defect raken, dan sturen we je een nieuw exemplaar. Op voorwaarde dat u ons kunt aantonen dat het product niet defect is vanwege factoren die niet onder de garantie vallen.

Klachten

Het kan altijd gebeuren dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. Wij adviseren u om uw klachten eerst bij ons kenbaar te maken door een e-mail te sturen naar info@ezytrack.nl.

Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil voor te leggen voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur

Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform. Als uw klacht nog niet elders in behandeling is, staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Begrippen

In deze algemene voorwaarden worden de volgende volgende termen in de volgende betekenis gebruikt, tenzij anders vermeld:

 1. Aanbod : Ieder schriftelijk aanbod aan klant om producten te leveren door Ezytrack.nl waar deze voorwaarden onverbrekelijk verbonden zijn.
 2. Bedrijf:  de natuurlijke of rechtspersoon in de uitoefening van beroep van bedrijf.
 3. Consument : de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van het beroep van bedrijf.
 4. Diensten : de diensten van Ezytrack.nl bieden zijn ter beschikking stellen van de software die betrekking heeft op de verkoop van GPS-trackers.
 5. Ezytrack.nl : de vermiste producten en diensten levert aan de klant.
 6. Cliënt : het Bedrijf of de Consument die Ezytrack.nl heeft aangenomen, projecten aan Ezytrack.nl hebben ervoor gezorgd dat diensten die door Ezytrack.nl worden uitgevoerd, of het voorstel van Ezytrack.nl een voorstel op grond van een overeenkomst heeft gedaan.
 7. Overeenkomst : elke overeenkomst en andere verplichtingen tussen Cliënt en Ezytrack.nl, als mede voorstellen van Ezytrack.nl voor diensten die door Ezytrack.nl aan Cliënt worden geleverd en die door Cliënt worden geaccepteerd en zijn aanvaard en uitgevoerd door Ezytrack.nl waarmee deze algemene voorwaarden een onverbreekbaar geheel vormen.
 8. Producten : de door Ezytrack.nl ter beschikking stellen van relevante zaken (GPS-trackers) ten behoeve van de uitvoering van de Diensten.
 9. SaaS-dienst : het op afstand beschikbaar stellen en houden van de software waarbij aan de cliënt een fysieke drager met de betreffende software wordt geleverd.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Ezytrack.nl, elke Overeenkomst tussen Ezytrack.nl en een Cliënt en op elk Product en/of Dienst dat door Ezytrack.nl wordt aangeboden.
 2. Voordat een overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt de klant de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Ezytrack.nl aan Cliënt aangeven op welke wijze Cliënt de algemene voorwaarden kan inzien.
 3. Indien Cliënt zich abonneert op de Diensten, dan is een account bij Ezytrack.nl aanmaakt of een Overeenkomst aanvaard Cliënt dat hij de voorwaarden heeft ontvangen, beschrijvend en definitief.
 4. Afwijken van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kunnen van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Ezytrack.nl is overeengekomen.
 5. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten van Cliënt.
 6. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden opgelost, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) worden vervangen door een bepaling met dezelfde bepaling als de originele bepaling .
 7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg van situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden dienen te worden beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is uitgesloten.
 9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.
 10. In het geval dat Ezytrack.nl niet verder gaat met deze algemene voorwaarden, blijft zij recht behouden om het geheel van tien dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.
 11. De toepasbaarheid van de algemene en/of inkoopvoorwaarden van de klant is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen.
 12. Ezytrack.nl heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen en zal Cliënt deze op de hoogte stellen.

 Artikel 3 – Het Aanbod

 1. Alle door Ezytrack.nl aangeboden aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is aangegeven. Indien het aanbod beperkt is of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit opgenomen in het aanbod. Van een Aanbod is eerst gesproken als deze schriftelijk is vastgelegd.
 2. Ezytrack.nl is slechts aan een Aanbod gebonden indien de bevestiging hiervan door de Cliënt schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Ezytrack.nl het recht een overeenkomst met een grote klant om een ​​voor Ezytrack.nl gegronde reden te vernietigen.
 3. Het Aanbod bevat een nauwkeurige omschrijving van het aangeboden product en/of dienst met tussentijdse prijzen. De beschrijving is beschreven zodat de klant in staat is om een ​​goede beoordeling van het aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het bod kunnen Ezytrack.nl niet binden. mogelijke afbeeldingen en specifieke gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige vergelijking van het ontbinden van de Overeenkomst (op afstand).
 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
 5. (Op)levertijden en termijnen vermeld in het Aanbod van Ezytrack.nl zijn indicatief en geven de Cliënt bij overschrijding ervan uit dat er geen recht op ontbinding of ondermijning is, tenzij het anders is opgelost.
 6. Een samengevatte prijsopgave verplicht Ezytrack.nl niet tot levering van een deel van de in de aanbieding van aangeboden zaken tegen een deel van de voorgestelde prijs.

Artikel 4 – Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant een aanbod van Ezytrack.nl heeft door het betreffende product te betalen. Indien de klant een account aanmaakte ten behoeve van de registratie van het product, komt de overeenkomst tot het gebruik van de software en/of opslag van haar persoonsgegevens tot stand.
 2. Een aanbod kan door Ezytrack.nl gedaan worden via de webshop.
 3. Indien de klant het aanbod heeft ondertekend door een overeenkomst te sluiten met Ezytrack.nl, zal Ezytrack.nl de overeenkomst met de klant schriftelijk bevestigen, per e-mail bevestigen.
 4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het Aanbod is Ezytrack.nl daaraan niet gebonden.
 5. Ezytrack.nl is niet gehouden aan een aanbod indien Cliënt redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Cliënt geen rechten ontlenen.
 6. Cliënt heeft het recht om binnen de wettelijke termijn van 14 dagen haar herroepingsrecht te doen gelden. Indien herroeping van toepassing is, zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Zij zullen het product slechts uitpakken of gebruiken in de maat die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. De directe kosten voor het terugsturen van het product zijn voor rekening van de klant. Voor Bedrijven is het herroepingsrecht uitgesloten tenzij overgenomen anders overgenomen.

 Artikel 5 – Abonnement en duur van de overeenkomst

 1. Cliënt zal eerst het product moeten kopen voordat hij het abonnement kan activeren.
 2. De overeenkomst ter zake het gebruik van de Diensten wordt aangegaan in de vorm van een abonnement voor de duur van minimaal 1 maand met een opzegtermijn van ook één maand.
 3. Het abonnementsgeld wordt elke maand automatisch geïncasseerd.
 4. Indien een klant zijn/haar account en de daarbij behorende gegevens wil verwijderen, dan is de klant ingeschreven om per e-mail (info@Ezytrack.nl) contact op te nemen met Ezytrack.nl die het account en de daarbij behorende gegevens na het verzoek zal verwijderen. In elk geval zal Ezytrack.nl 12 maanden duren nadat het abonnement geëindigd is en het account met de verborgen gegevens is verwijderd.
 5. Het account is persoonlijk en Cliënt is niet bevoegd om anderen te gebruiken om van zijn account te maken.
 6. De Cliënt is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens in het eigen account.
 7. Zowel Cliënt als Ezytrack.nl kan het abonnement ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Cliënt.
 8. De ontbinding van het abonnement laat de betalingsverplichtingen van Cliënt onverlet voor zover Ezytrack.nl ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of Diensten heeft geleverd. Cliënt dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
 9. Zowel Cliënt als Ezytrack.nl kan het abonnement zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen in geval van een der partijen in surseance van verkeer, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming afgesloten door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Ezytrack.nl nimmer gehouden tot restitutie van riet ontvangen gelden en/of rechtvaardigen.

Artikel 6 – Uitvoering van de overeenkomst

 1. Ezytrack.nl zal zich inspannen om de overeengekomen dienst voor zover mogelijk, ononderbroken aan te bieden aan klant, maar staat niet in voor volledige beschikbaarheid van de diensten.
 2. Ezytrack.nl is aansprakelijk voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht van derden in te schakelen.
 3. Ezytrack.nl is bij de verlening van haar Diensten afhankelijk van derden zoals de (toe)leveranciers van de Producten, het netwerk van de mobiele operator en de beschikbaarheid en kwaliteit van het GPS-systeem dat gevoelig is voor omgevingsfactoren. Hoewel Ezytrack.nl haar (toe)leveranciers met grote zorgvuldigheid uitkiest, is Ezytrack.nl nimmer jegens Cliënt of een derde aansprakelijk voor enige schade die Cliënt of een derde lijdt of lijden ten gevolge van (gebreken in) de Producten en Diensten van deze derden.

 Artikel 7 – Verplichtingen Cliënt

 1. Ezytrack.nl is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Cliënt te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is Ezytrack.nl verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door Ezytrack.nl voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.
 2. Ezytrack.nl is niet verantwoordelijk voor (ver)storingen van de internet-, telecommunicatie-infrastructuur die buiten de invloedssfeer van Ezytrack.nl ligt en welke kunnen leiden tot onderbrekingen in de beschikbaarheid van de software. Cliënt staat zelf in voor adequate beveiliging van haar (draadloze) internetverbinding.
 3. Klant vrijwaart Ezytrack.nl vanaf het moment dat klant zich eerst bedient van het product voor alle schade als gevolg van het gebruik van het product.
 4. Cliënt kan zich ervan overtuigen dat de servers (van Ezytrack.nl) schade wordt toegebracht.
 5. Cliënt is zelf verantwoordelijk voor de juiste beveiliging en geheimhouding van zijn/haar eigen inloggegevens. 

Artikel 8 – Leveringsproducten

 1. Indien de start, voortgang van (op)levering van de overeenkomst wordt gebaseerd op bijvoorbeeld Cliënt niet of niet alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, voldoende voorwaarde, de (aan)betaling niet gedeeltelijk is ontvangen door Ezytrack.nl of er door andere omstandigheden buiten de macht van Ezytrack.nl enige vertraging bestaat, heeft Ezytrack.nl recht op een tijdelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Cliënt dient Ezytrack.nl schriftelijk in gebreke stellen en haar een tijdelijke termijn gunnen om effectief te kunnen (op)leveren. Cliënt heeft door de ontstane vertraging geen recht op enige grondslag.
 2. Indien de cliënt afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie over instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Ezytrack.nl de zaken op te slaan voor rekening en risico van cliënt.
 3. Indien het product wordt bezorgd door Ezytrack.nl of een extern vervoerder is Ezytrack.nl elke bezorgkosten in rekening te brengen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd.
 4. Indien Ezytrack.nl gegevens verstrekt van Cliënt in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd pas aan nadat Cliënt alle gegevens nodig heeft voor de uitvoering van Ezytrack.nl ter beschikking heeft gesteld.
 5. Indien Ezytrack.nl een termijn voor levering heeft, is deze indicatief. Voor levering buiten Nederland geldt een lange leveringstermijn.
 6. Ezytrack.nl is geschikt voor de zaken in gedeelten te leveren, tenzij deze overeenkomst is afgeweken van de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Ezytrack.nl is afhankelijk van de afzonderlijk verstrekte facturen.
 7. Leveringen worden alleen uitgevoerd indien alle facturen zijn voldaan tenzij anders overeengekomen. Ezytrack.nl bewaart zich het recht voor om levering te accepteren indien gegronde vrees voor niet-betaling bestaat.
 8. Ezytrack.nl is afhankelijk van het ondersteunde mobiele netwerk in een land. In het geval van uitschakelen van een bepaald type netwerk (bijvoorbeeld uitschakelen 2G) kan vervanging van het product nodig zijn. Kosten zowel het product als alle andere kosten voor de rekening van de klant.

Artikel 9 – Simkaart en netwerk

 1. De door Ezytrack.nl aan de klant ter beschikking gestelde simkaart is en blijft exclusief eigendom van Ezytrack.nl. Ezytrack.nl heeft het recht om de simkaart te allen tijde te vervangen. Indien de klant geen gebruik meer wenst te maken van de diensten van Ezytrack.nl dient de klant de simkaart terug te zenden naar Ezytrack.nl. Ezytrack.nl is aansprakelijk kosten in rekening te brengen voor de vervanging van een gestolen of defecte simkaart.
 2. Het is verboden de technische informatie die op de simkaart is opgenomen te kopiëren of op een andere wijze deze kaart van de informatie die achteraf te manipuleren is. Hetzelfde geldt voor de technische informatie, software en beveiligingen van de hardware waarmee Cliënt zich toegang tot het netwerk verbindt.
 3. In het geval van diefstal of verlies van de simkaart dient Cliënt dit onverwijld op Ezytrack.nl te melden en blijft de Cliënt aansprakelijk voor de kosten en eventueel andere gebruiksafhankelijke vergoedingen tot aan het moment waarop blokkering is gestopt.
 4. Ezytrack.nl kan wijzigingen aanbrengen ter zake van de landen en/of netwerken waar vandaan het gebruik van het product mogelijk is. Cliënt kan gebruik maken van het/de voor een bepaald land aangegeven netwerk(en), met input van de gebruiksmogelijkheden, kwaliteitskenmerken en voorschriften die voor het betreffende land van netwerk gelden. Ezytrack.nl staat niet in voor de kwaliteit van het betreffende netwerk.
 5. Ezytrack.nl is bij bovenmatig datagebruik gerechtigden de diensten op te schorten en kan in het uiterste geval besluiten de simkaart te deactiveren. Ezytrack.nl zal Cliënt informeren informeren.

Artikel 10 – Verpakking en transport

 1. Ezytrack.nl verbindt zich jegens Cliënt om de zaken te leveren die redelijk te verpakken en op overeenkomstige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal gebruik hun bestemming in goede staat bereiken.
 2. Behalve schriftelijk anders overeengekomen geschieden alle leveringen inclusief omzetbelasting (btw), inclusief verpakking en verpakkingsmateriaal.
 3. Het aannemen van zaken zonder op- of aanmerkingen op de vrachtbrief of het reçu geldt als bewijs dat de verpakking in goede staat is gedurende tien keer van de aflevering.

Artikel 11 – Onderzoek, reclamaties

 1. Cliënt wordt geleverd op het moment van (af)levering, maar in elk geval binnen 14 dagen na ontvangst van het geleverde te (doen) onderzoeken, doch slechts enkele in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of zij het product bewaren. Daarbij behoren klantbeoordelingen van kwaliteit en kwaliteit van de geleverde overeenkomstenstemt met de overeenkomst en de producten die voldoen aan de eisen die in het normale (handels-) verkeer gelden.
 2. Cliënt is verplicht om te onderzoeken en zichzelf te informeren over welke wijze het product gebruikt dient te worden. Ezytrack.nl erkent geen aansprakelijkheid voor verkeerd gebruik van het Product door Cliënt.
 3. Mogelijke zichtbare gebreken of tekorten dienen na levering schriftelijk aan Ezytrack.nl te worden gemeld op info@Ezytrack.nl. Cliënt heeft hiertoe een termijn van 14 dagen na levering. Niet zichtbare gebreken of tekortkomingen functioneren binnen 14 dagen na de ontdekking te worden gemeld. Bij schade van het Product door onzorgvuldige omgang door Cliënt zelf, is Cliënt zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het Product.
 4. Als Cliënt gebrekkige zaken wenst te bespreken, dan geschiedt alles met vooraf geschreven toestemming van Ezytrack.nl op de wijze zoals door Ezytrack.nl aangegeven.
 5. Indien Cliënt zijn herroepingsrecht gebruikt, zal zij het Product en alle toebehoren, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, in originele staat en verpakking retourneren aan Ezytrack.nl, conform de retourinstructies van Ezytrack.nl. De directe kosten voor retourzendingen zijn voor rekening en risico van Cliënt.
 6. Ezytrack.nl is gerechtigd een onderzoek te starten naar de echtheid en de staat van de geretourneerde Producten voordat terugbetaling zal plaatsvinden.
 7. Terugbetalingen aan Cliënt worden zo spoedig mogelijk verwerkt, doch de betaling kan uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de retourzending duren. Terugbetaling geschiedt op het eerder opgegeven rekeningnummer.
 8. Indien Cliënt haar reclamerecht uitoefent, heeft zij geen recht om haar betalingsverplichting op te schorten noch om openstaande facturen te verrekenen.
 9. Bij gebreke van een volledige levering, en/of indien een of meerdere producten ontbreken, en dit aan Ezytrack.nl te verspreiden is, zal Ezytrack.nl na een verzoek indienen van Cliënt, het ontbrekende product(en) nasturen dan wel de resterende bestelling annuleren. De ontvangstbevestiging van de Producten is zeker leidend. Enige schade die door de klant is geleden is tien gevolg van de (afwijkende) omvang van de levering, kan niet verhaald worden op Ezytrack.nl.

Artikel 12 – Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.
 2. Betaling van het product dient bij voorkeur vooraf te geschieden in de valuta waarin wordt gefactureerd via de aangegeven methode. Betaling van het Product is achteraf mogelijk.
 3. Ezytrack.nl voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen tarief. Ezytrack.nl is gerechtigd om haar tarieven van haar Diensten aan te passagiers.
 4. Cliënt is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Cliënt door Ezytrack.nl ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij anders overeengekomen.
 5. Partijen kunnen verkopen dat de klant een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient de klant het voorschot te betalen voordat een begin wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.
 6. Cliënt kan geen rechten van verwachtingen ontlenen aan een vooraf opgegeven begroting, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 7. Ezytrack.nl is gebaseerd op de volgende prijzen en tarieven die jaarlijks te verhogen zijn conform de verschillende tarieven.
 8. Cliënt deelt deze kosten, zonder verklaring of opschorting, binnen de verschillende betalingstermijnen, zoals vermeld op de factuur te voldoen aan het aan haar werkelijk gemaakte rekeningnummer en gegevens van Ezytrack.nl.
 9. In het geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of aanvraag tot betaling jegens Cliënt wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Cliënt uit hoofde van de overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 13 – Incassobeleid

 1. Wanneer Cliënt niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar tussentijdse, zal Cliënt eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om gedeeltelijk aan de betalingsverplichting te voldoen voldaan aan een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Cliënt binnen die termijn niet aan zijn verplichtingen voldoet, voordat zij in verzuim slagen.
 2. Vanaf de datum dat Cliënt in verzuim is, zal Ezytrack.nl zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot geannuleerde voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 3. Indien Ezytrack.nl meer van hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, kom dan op deze kosten in opmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Cliënt.

 Artikel 14 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Ezytrack.nl geleverde zaken, blijven eigendom van Ezytrack.nl totdat de klant alle volgende verplichtingen uit alle met Ezytrack.nl gesloten Overeenkomsten is nagekomen.
 2. Cliënt is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch enige andere wijze te verhelpen indien het eigendom nog niet volledig is overgegaan.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten als basis of doen gelden, is Cliënt verplicht Ezytrack.nl zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden vanaf de hoogte te stellen.
 4. Voor het geval dat Ezytrack.nl haar in dit artikel gecertificeerde eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Cliënt nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming en machtiging aan Ezytrack.nl of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Ezytrack. nl zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.
 5. Ezytrack.nl heeft het recht om de door Cliënt gekochte Product(en), onder zich te houden indien Cliënt nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een gezamenlijke overdracht van afgifte van Ezytrack.nl. Na Cliënt gecontroleerd aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal Ezytrack.nl zich inspannen om de gekochte producten zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 20 werkdagen, te leveren aan Cliënt.
 6. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de gekochte producten komen voor rekening en risico van de klant en zal op het eerste verzoek aan Ezytrack.nl worden vergoed door de klant.

Artikel 15 – Garantie

 1. Ezytrack.nl hanteert de door de fabrikant gestelde garantietermijnen. Dit geldt ook als de zaken bedoeld zijn voor gebruik in het buitenland.
 2. Cliënt kan slechts een beroep doen op de deur Ezytrack.nl heeft garantie gegeven indien Cliënt volledig heeft voldaan aan haar betalingsverplichtingen.
 3. Indien de klant zich kan beroepen op de garantie, wordt Ezytrack.nl gehouden om een ​​ondergrondse herstel of vervanging uit te voeren.
 4. De overeengekomen garantie betreft een carry-in garantie. Cliënt is zelf verantwoordelijk voor het feit dat het defecte product door Ezytrack.nl wordt afgeleverd.
 5. Ezytrack.nl staat er niet voor in dat de producten en/of diensten zonder fouten en/of bewezen functioneren.
 6. Geen beroep op garantie is mogelijk indien:
 7. er is sprake van normale slijtage, alleen ter beoordeling op Ezytrack.nl;
 8. er veranderingen in of aan het product zijn vernietiging, inclusief reparaties die niet met toestemming van Ezytrack.nl zijn uitgevoerd;
 9. er aansluitstekkers, connectoren, bedradingen zijn beschadigd en/of gewijzigd.

 Artikel 16 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

 1. Ezytrack.nl gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Cliënt en bezoekers van de Applicatie(s). Indien daarom gevraagd zal Ezytrack.nl de betrokkene informeren.
 2. Cliënt is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Ezytrack.nl worden verwerkt. Cliënt staat er tevens voor in de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en niet beveiligd maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Cliënt Ezytrack.nl tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens van de uitvoering van de overeenkomst.
 3. Indien Ezytrack.nl op grond van de overeenkomst is voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat is verkregen op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de verbonden kosten, niet onredelijk is.
 4. Ezytrack.nl biedt Diensten waarbij real-time informatie over het gebruik en de exploitatie van een voertuig in het verkeer wordt verzameld en geanalyseerd. Deze diensten worden mogelijk gemaakt door het gebruik van het product van Ezytrack.nl, de gegevens worden verzonden via een beveiligde verbinding. Door het gebruik van het product door Cliënt op de webbrowser, mobiele telefoon, tablet en/of andere draagbare apparatuur krijgt Ezytrack.nl toegang tot de verzamelde gegevens van Cliënt. Cliënt is hiervan op de hoogte en stemt overeen.

 Artikel 17 – Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen Ezytrack.nl en Klant is Nederlands recht van toepassing.
 2. Ezytrack.nl heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Cliënt deze op de hoogte stellen.
 3. Alle geschillen, ontstaan ​​door de aanleiding van de overeenkomst tussen Ezytrack.nl en Cliënt worden beperkt door de bevoegde rechter van de rechtbank Den Haag tenzij bepalingen van dwingende recht leiden tot de overeenkomst van een andere rechtbank.